ŠTATÚT SÚTAŽE

1. Organizátor Sútaže

  • Obchodné meno: MOLPIR s. r. o.
  • Sídlo: Hrachová 30, Bratislava 821 05
  • ICO: 31431372
  • DIC: 2020391560
  • Zapísaný v registri: 04.06.2003

2. Termín konania sútaže

Sútaž sa uskutocní v období od 28.05.2019) do 10.06.2019. V tomto termíne je možné prihlásit sa do sútaže.

3. Osoby oprávnené zúcastnit sa sútaže

Úcastníkom sútaže môže byt každý, kto splní podmienky sútaže uvedené nižšie.

4. Podmienky úcasti v sútaži

Pre zapojenie sa do sútaže sa vyžaduje, aby oprávnený úcastník sútaže zdielat daný príspevok, oznacit alebo spomenút priatela, ktorému by výhru doprial a dat like na fanpage MOLPIR.com

5. Výhra

Výhrou v sútaži je Powerbank (externá nabíjacka) s piatimi nadstavcami na konektor (Micro USB, Mini USB, Iphone 4, Iphone 5 a vyššie, Nokia connector), tricko a šnúrku Molpir a štýlový osviežovac do auta v tvare lienky, ktorá trepe krídelkami.

6. Urcenie vítaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do sútaže bude vítaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených úcastníkov prostredníctvom generálneho riaditela a nahraním videa na fanpage FB – Molpir.com Vítaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak vítaz nebude reagovat na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziat, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

7. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

8. Ochrana osobných údajov

Viac informácií o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje, nájdete v príslušnej sekcii na webe

9. Záverecné ustanovenia

Každý sútažiaci úcastou na Sútaži zároven potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spolocnost Facebook nemá voci sútažiacemu žiadne záväzky a z úcasti na Sútaži spolocnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovatel sútaže vyhlasuje, že Sútaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená. V Bratislave, dna 28.05.2019